Druga licytacja nieruchomości GD1T/00022527/5

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 22527

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Adam Śmiałek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2020r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Tczewie 83-110 Tczew, Al. Zwycięstwa w sali nr 14 w sali nr 1.14 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny nr 1 pow. użytkowej 55 m2 9 ( parter, dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) wraz z pomieszczeniem przynależnym-piwnicą oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu który wynosi 1/4.

należącego do dłużnika: Iwona Płotka, Marek Płotka

położonego: 83-111 Mieścin 10/1,

dla którego Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 22527 [NKW: GD1T/00022527/5]

Suma oszacowania wynosi 111 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 74 133,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 120,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 41 16001462 1819 4760 9000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

mgr Adam Śmiałek